Country Information

JAPAN

Country Name

conventional long form: none
conventional short form: Japan
local long form: Nihon-koku/Nippon-koku
local short form: Nihon/Nippon

Government Type

constitutional monarchy with a parliamentary government

Capital

Tokyo

Administrative divisions

47 prefectures; Aichi, Akita, Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Fukushima, Gifu, Gunma, Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kumamoto, Kyoto, Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagano, Nagasaki, Nara, Niigata, Oita, Okayama, Okinawa, Osaka, Saga, Saitama, Shiga, Shimane, Shizuoka, Tochigi, Tokushima, Tokyo, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi

Independence

660 B.C. (traditional founding by Emperor JIMMU)