Customer area or Leadership Support Log In

SKAPA ETT INNOVATIVT FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP

VÅR FILOSOFI:

Många organisationer söker ständigt efter nya koncept för att nå de strategiska målen i takt med att marknadsvillkoren förändras. Vi är övertygade om att det slutligen är ideerna, kunnandet och medarbetarnas förmåga, som gör det möjligt för företagen att övervinna denna utmaning. Därför intar personal- och organisationsutveckling en nyckelroll. HR-funktionen måste bryta med konventionella idéer och erbjuda kreativa och innovativa angreppssätt för att bättre utveckla och därmed binda medarbetarna till företaget. Change International vill vara ledande i att tillämpa ”best practice” för sina kunder genom att besöka internationella konferenser. Vi har till exempel utvecklat koncept för att göra Balanced Scorecard användbar för kvalitetsförbättring inom personalutvecklingen. Informationsdatabaser används redan av en rad kunder för att understödja viktiga förändringsprocesser i företaget.
Kunder kommer till oss eftersom de söker en oberoende resurs utifrån eller en kompetent sparringpartner för ett eller flera projekt. Kunderna kan därefter implementera våra råd och idéer i sina organisationer.

EXEMPEL PÅ VÅRT ARBETE

Så hjälper vi dig att nå dina mål:

  • Utveckling och förankring av företagskultur och policys i olika länder med hjälp av chefutvecklingsprogram
  • Genomförande av en ”open space conference” med 200 chefer på ledningsnivå hos ett företag, verksamt över hela världen
  • Införa Balanced Scorecard för ledarskap i ett företag inom den farmaceutiska industrin.
  • Förberedelse och rådgivning av företag inom ramen för ”Investor-in-People (IIP)” – modellen

Mobilising the critical mass with a large group intervention (Info Market)

KRITISKA FRÅGOR FÖR UTVECKLING AV INNOVATIVT FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP:

  • Finns det en personalutvecklingsstrategi som stöds och tillämpas av ledningsgruppen?
  • Kontrollerar vi regelbundet och kritiskt vårt eget utvecklingsarbete?
  • I vilken omfattning låter vi våra kunder ge oss systematisk och regelbunden återkoppling, beträffande företagets image och servicekvalitet?
  • Använder vi instrumentet ”Benchmarking” för att kontinuerligt förbättra våra prestationer?