Customer area or Leadership Support Log In

VÅRA TJÄNSTER

Vi designar och levererar skräddarsydda program till exakta kundspecifikationer. Plattformarna för leverans kan variera beroende på kundens behov och krav.

UTVECKLA STRATEGIER

Strategi är en fråga om vägval. Strategiutveckling kräver att beslut tas om hur de mål ska nås som härletts ur företagets vision. Vårt stöd koncentrerar sig därför på att utveckla handlingsalternativ tillsammans med kunden. Därvid drar du nytta av våra branschövergripande och internationella erfarenheter. Vi hjälper dig också att utarbeta en kommunikationsplan, som bidrar till att förankra strategin i ditt företag. Link

UTVECKLA MEDARBETARE

Det är medarbetarna som utgör den avgörande skillnaden gentemot konkurrenterna. Varje medarbetare har sina individuella starka och svaga sidor. Vi tror att det lönar sig både för den enskilde medarbetaren och för företaget att koncentrera sig på att vidareutveckla individens starka sidor.
Av detta skäl stödjer Change International sina kunder och deras medarbetare framför allt med att identifiera och utveckla den potential som redan finns.
Vi har gjort den erfarenheten att just sådana program, som hämtar exempel ur verkligheten, inte enbart har en mera positiv inverkan utan även verkar på längre sikt och ger ett mera mätbart resultat på organisationen. Vi är förtrogna med en mängd instrument som till exempel 360° feedback. Sådana instrument understödjer identifieringen av aktuella utvecklingsbehov och bidrar till beteendeförändringar. Vårt tillvägagångssätt har övertygat många kunder. Vi har därför deltagit i en rad branschövergripande program och chefsutvecklingsprogram på internationell nivå. Link

SKAPA ETT INNOVATIVT FÖRÄNDRINGSLEDARSKAP

Många organisationer söker ständigt efter nya koncept för att nå de strategiska målen i takt med att marknadsvillkoren förändras. Vi är övertygade om att det slutligen är ideerna, kunnandet och medarbetarnas förmåga, som gör det möjligt för företagen att övervinna denna utmaning. Därför intar personal- och organisationsutveckling en nyckelroll. HR-funktionen måste bryta med konventionella idéer och erbjuda kreativa och innovativa angreppssätt för att bättre utveckla och därmed binda medarbetarna till företaget. Change International vill vara ledande i att tillämpa ”best practice” för sina kunder genom att besöka internationella konferenser. Vi har till exempel utvecklat koncept för att göra Balanced Scorecard användbar för kvalitetsförbättring inom personalutvecklingen. Informationsdatabaser används redan av en rad kunder för att understödja viktiga förändringsprocesser i företaget.
Kunder kommer till oss eftersom de söker en oberoende resurs utifrån eller en kompetent sparringpartner för ett eller flera projekt. Kunderna kan därefter implementera våra råd och idéer i sina organisationer. Link

OMSÄTTA STRATEGIER

Att omsätta de beslutade strategivalen kräver inte bara en väl uttänkt planering och organisation, utan även att medarbetarna mobiliseras för de nya vägvalen och att effektiva kommunikationssystem utvecklas. Change International stödjer sina kunder i denna process som moderator. Vi står även till förfogande för coaching, för att gemensamt med kunden identifiera de enskilda kritiska framgångsfaktorerna för att omsätta den valda strategin och integrera kundens erfarenheter vid utvecklingen av lämpliga stödåtgärder. Vi är övertygade om att omsätta strategival är en alldeles speciell chefsprestation. Som specialist på att omsätta strategisk personal- och organisationsutveckling erbjuder Change International instrument och koncept som medverkar till att ansvaret för dessa processer finns kvar inom företaget. Link

FÖRBÄTTRA ARBETSPRESTATIONEN

I ett företag gäller det att nå resultat. Enbart avsikten räcker inte till. Företag behöver inte enbart effektiva processer och konkurrenskraftiga produkter, utan även medarbetare med rätt kvalifikation och inställning. Medarbetare har en avgörande roll för företagets prestationer, vilket leder ibland till att resultat åstadkoms endast med hjälp av träning och utveckling. Vår erfarenhet visar emellertid att även andra faktorer, som till exempel informations- och feedbackkvalitet, påverkar attityden till arbetet och förmågan till prestationer hos medarbetarna. Change International tillhandahåller en mängd instrument som gör det möjligt för kunden att identifiera vilka åtgärder som leder till förbättring av resultatet. Detta tillvägagångssätt stödjer vårt motto: Vi hjälper våra kunder att nå uppsatta mål. Link

INTEGRERA INSTRUMENT OCH SYSTEM

Att företag endast kan överleva om de lär sig snabbare än konkurrenterna har blivit en allmänt erkänd tes. Denna insikt kräver att kortfristigt tänkande måste kompletteras med en strategisk orientering. Change International stödjer kunderna på denna väg med beprövade system och instrument, som till exempel sådana, som är baserade på en kontinuerlig förändringsprocess eller sådana som riktar medarbetarutvecklingen på de strategiska behoven. Därvid är det för oss av största vikt att dessa system och instrument kan omsättas hos kundföretagets medarbetare. Dessutom är vi övertygade om att denna infrastruktur för förändringen inte bara måste ta hänsyn till den specifika företagskulturen, utan även måste ha potential att aktivt vidareutveckla denna. Vi stödjer våra kunder utan att skapa beroenden. Vi lotsar dig tills du känner att du ensam kan använda dina instrument och system och anpassa dem till förändrade villkor. Därigenom möjliggör vi för våra kunder att själva ange tonen på marknaden istället för att dansa till andras musik. Link

GÖRA TEAMARBETET EFFEKTIVARE

De flesta människor inom organisationen arbetar i team. Av detta skäl koncentreras ofta ansträngningarna inom personalutvecklingen på att främja samarbetet inom och mellan teamen. Beroende på vilka utvecklingsmodeller som har identifierats för förbättringen av teamarbetet, kan problemlösningsworkshops, äventyrsaktiviteter eller även användningen av konkreta instrument som MBTI® eller Belbin- teamroller utgöra lämpliga åtgärder. Change International stödjer sina kunder med att analysera problemets karaktär. Genom de träningserfarenheter, som vi har samlat genom våra internationella teambildningsprojekt, har vi kompetens att omsätta teamutbildningsåtgärderna på ett professionellt sätt. Link