Customer area or Leadership Support Log In

UTVECKLA MEDARBETARE

VÅR FILOSOFI:

Det är medarbetarna som utgör den avgörande skillnaden gentemot konkurrenterna. Varje medarbetare har sina individuella starka och svaga sidor. Vi tror att det lönar sig både för den enskilde medarbetaren och för företaget att koncentrera sig på att vidareutveckla individens starka sidor.
Av detta skäl stödjer Change International sina kunder och deras medarbetare framför allt med att identifiera och utveckla den potential som redan finns.

Människor utvecklas bäst om de ställs inför konkreta utmaningar. Vi föredrar därför att arbeta med praktikfall framför traditionella koncept som simuleringar och rollspel. Vi har gjort den erfarenheten att just sådana program, som hämtar exempel ur verkligheten, inte enbart har en mera positiv inverkan utan även verkar på längre sikt och ger ett mera mätbart resultat på organisationen. Vi är förtrogna med en mängd instrument som till exempel 360° feedback. Sådana instrument understödjer identifieringen av aktuella utvecklingsbehov och bidrar till beteendeförändringar. Vårt tillvägagångssätt har övertygat många kunder. Vi har därför deltagit i en rad branschövergripande program och chefsutvecklingsprogram på internationell nivå.

EXEMPEL PÅ VÅRT ARBETE

Så hjälper vi dig att nå dina mål:

International Management Development Programmes for:

 

  • unga ledarämnen
  • chefer på mellannivå
  • chefer på ledningsnivå

Dessa program innehåller mentorstöd, coaching, 360° feedback, äventyrsaktiviteter, praktikfall och seminarier som
utvecklingselement.

Multiple stream approach of development programmes

KRITISKA FRÅGOR I SAMBAND MED MEDARBETARUTVECKLING:

  • Vilka processer finns för att identifiera medarbetarnas potential?
  • Erbjuder vi alternativa karriärmöjligheter som är lika attraktiva som chefskarriärer?
  • Känner vi till vilka nyckelpersonerna i företaget är och vet vi hur vi ska knyta dem till företaget?
  • Hur bra kontrollerar vi de strategiska villkoren för det långsiktiga utvecklingsarbetet?
  • Vilka utvecklingshjälpmedel erbjuder vi, förutom kurser och seminarer, för att möjliggöra en effektiv inlärning?
  • I vilken omfattning deltar företagsledningen i utvecklingen av framtida ledarämnen?
  • Hur vet vi vilken nytta som våra utvecklingsprogram verkligen har för den enskilde och för företaget?